SometimeS

28 tekstów – auto­rem jest So­meti­meS.

Awan­garda w dzi­siej­szych czasach.
Być szczęśli­wym z drob­ny­mi prob­le­mami, bo nie są one tragediami. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 26 marca 2011, 10:02

Zabłądziłam, próując od­na­leźć siebie w twoich oczach. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 21 marca 2011, 15:46

Nig­dy nie byłam dob­ra w roz­poczęciach. Ani tych at­ra­men­tem na pa­pie­rze, ani tych słowa­mi w życiu. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 10 marca 2011, 14:36

Wbrew po­zorom, dzi­siaj jest najłat­wiej o prze­ziębienie serca. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 8 marca 2011, 16:03

Pa­miętam. Tam­te dni, two­je obojętne spoj­rze­nie, cy­nizm w każdym wy­powiada­nym słowie i czas przeszły, w którym o nas mówiłeś.
Od two­jego chłodu za­marzło mi serce. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 27 lutego 2011, 16:45

Niektórzy ludzie po pros­tu mu­sieli zap­rze­dać skrzydła i oka­zyj­nie ku­pić ro­gi, by stać ich było na w miarę god­ne życie. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 25 lutego 2011, 15:34

W szczęściu naj­gor­sze jest chy­ba to, że każde nie­chciane "kiedyś" w końcu nadchodzi.

22.02.2011r. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 22 lutego 2011, 14:08

Tra­fiłam na pe­dan­ta, który je­dynie w kwes­tii uczuć uwiel­biał bałagan. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 20 lutego 2011, 12:55

To przyk­re, że w dzi­siej­szych cza­sach co­raz częściej praw­dziwą wol­nością są słowa "wyjdź już, proszę" wy­powie­dziane zmęczo­nym życiem szeptem. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 19 lutego 2011, 11:47

Tak lo­dowa­to brzmią two­je ciepłe słowa... 

myśl
zebrała 54 fiszki • 2 sierpnia 2010, 15:07
SometimeS

mam piwne tęczówki i gonię szczęście.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SometimeS

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność